PROGRAMME COVERAGE

Operational States : 15

Rajasthan Uttar Pradesh Uttarakhand  
Karnataka Telangana Andhra Pradesh Tamil Nādu
Bihar Odisha Chhattisgarh Jharkhand
Maharashtra Gujarat Madhya Pradesh Goa